Ôn Ngũ Minh

Bộ môn: Toán

Trang cá nhân: http://khoacoban.tnut.edu.vn/onnguminh

Bí thư chi bộ

Phó Trưởng khoa

Chủ tịch Công đoàn bộ phận

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- 1977: Cử nhân, chuyên ngành Toán (Phương trình vi phân), Đại học Tổng hợp Hà Nội

- 1996: Kỹ sư, chuyên ngành Công nghệ Thông tin, Đại học Bách khoa Hà Nội

- 1999: Thạc sỹ, chuyên ngành Toán học đảm bảo cho Tin học, Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

Toán học

Công nghệ thông tin

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Characterisctic vectors of multivariable functions, Hội nghị Toán học Quốc tế, Hà Nội - 1978

2. Phương pháp Galookin cho phương trình vi phân chưa giải ra đối với đạo hàm, Hội nghị Tuổi trẻ sáng tạo khoa học Toàn quốc lần thứ nhất, Hà Nội - 1984

3. Sử dụng tiếng Việt trong các ngôn ngữ lập trình Pascal và C++, Tạp chí KH&CN - ĐHTN, 1998, 5(8), tr 58

4. Mô phỏng các thí nghiệm Vật Lý, 1998 (Đề tài cấp Bộ).

5. Lập trình tạo môi trường soạn thảo tiếng Việt với Turbo Vision, Tạp chí KH&CN - ĐHTN, 1999, 2(10), tr 31

6. Việt hóa các thông báo lỗi của Turbo Pascal, 2000 (Đề tài cấp Bộ).

7. Cài đặt một số giải thuật trong cơ sở dữ liệu quan hệ bằng ngôn ngữ C++, Tạp chí KH&CN - ĐHTN, 2002, 1(21), tr 80

8. The algorithm finding a minimal transversal of hypergraphs, Đà Nẵng – 2004

9. Bài giảng Toán 3 ( Phép tính giải tích nhiều biến số), 2007.

10. Bài giảng Toán 4 ( Toán Ứng dụng), 2007.

11. Giáo trình Toán 1( Đại số tuyến tính và hình học giải tích) nxb KH&KT, 2009.

12. Giáo trình Toán 2 ( Phép tính giải tích một biến số), nxb KH&KT, 2009.

13. Sử dụng MATLAB giải bài toán bình phương tối thiểu, Tạp chí KH&CN - ĐHTN, 2009

14. Sử dụng MATLAB tính đạo hàm số và tích phân số, Tạp chí KH&CN - ĐHTN,2010, 5(67),tr 77

15. Sử dụng lý thuyết đại số giải một số bài toán trong hình học, Tạp chí KH&CN - ĐHTN, 2011, 2(78), tr 8

16. Phương pháp số giải phương trình truyền nhiệt, Tạp chí KH&CN - ĐHTN,2013, Tập 102 (02),tr 155

17. Phương pháp số giải phương trình truyền sóng, Tạp chí KH&CN - ĐHTN,2014

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC
Lịch làm việc