Ban Chủ nhiệm khoa

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Học hàm  

Học vị

Chuyên môn

1

Phạm Minh Tân

Trưởng khoa

Tiến sĩ

Giảng viên

Vật lý

2

Phạm Thị Thu Hằng

P. Trưởng khoa

Giảng viên

Thạc sỹ

Toán

3

 

Ngô Văn Giang

P. Trưởng khoa

Giảng viên

Thạc sỹ

Toán

Tin mới hơn

Tin cũ hơn