Ban Chủ nhiệm khoa

BCN Khoa

Họ và tênChức vụHọc hàm - Học vịChuyên môn
Đinh Cảnh Nhạc
094 538 6923
nhacdinhcanh62@yahoo.com
Trưởng khoa
Giảng viên chính
Tiến sỹ
Lý luận Chính trị
Ôn Ngũ Minh
0913351286
on5minh@gmail.com
P. Trưởng khoa
Giảng viên chính
Thạc sỹ
Toán
Phạm Thị Thu Hằng
0915215494
phamthuhang0201@gmail.com
P. Trưởng khoa
Trưởng bộ môn
Giảng viên
Thạc sỹ
Toán

Tin mới hơn

Tin cũ hơn