Danh bạ điện thoại và Email

TT 

Bộ môn 

Họ và tên

Điện thoại

Email

1

Toán

Phạm Thị Thu Hằng

0915215494

phamthuhang0201@gmail.com

2

Toán

Ngô Văn Giang

0979343995

ngogiangtcn@gmail.com

3

Toán

Vũ Hồng Quân

0974902509

hongquan184@yahoo.com

4

Toán

Ngô Thành Trung

0982896299

trungnt.tn@gmail.com

5

Toán

Lê Bích Ngọc

0978437966

hongngoc966@gmail.com

6

Toán

Phan Thị Vân Huyền

0916527759

phanhuyen.tnut@gmail.com

7

Toán

Nguyễn Thị Xuân Mai

0983984802

nguyenxuanmai85@gmail.com

8

Toán

Phạm Thị Minh Hạnh

0977791201

phamminhhanh86@gmail.com

9

Toán

Nguyễn Thị Huệ

0976909891

hue.tnut@gmail.com

10

Toán

Nguyễn Thị Minh Ngọc

0915589667

minhngoctcn@gmail.com

11

Toán

Hoàng Thanh Nga

0985158503

thanhnga88tn@gmail.com

12

Toán

Nguyễn Thị Phương

0979472770

phuongnt1812@gmail.com

13

Toán

Phạm Thị Thu

0942392984

pthutn88@gmail.com

14

Vật lý

Phạm Minh Tân

0989057446

tanpm@tnu.edu.vn

15

Vật lý

Đồng Thị Linh

0972994832

dongthilinh.dhktcn@gmail.com

16

Vật lý

Nguyễn Văn Trường

0977559386

Truonglyk3@gmail.com

17

Vật lý

Nguyễn Thanh Tùng

0982656588

thanhtung.dhcn@gmail.com

18

Vật lý

Hoàng Mạnh Chung

0989063135

manhchung-tn2412@yahoo.com

19

Vật lý

Phạm Thị Ngọc Dung

0919993828

ptndung@tnut.edu.vn

20

Vật lý

Nguyễn Thị Thu Hoàn

0986681529

nguyenthithuhoan88@gmail.com

21

Vật lý

Kiều Thị Khánh

0989879291

  kieukhanh1981@tnut.edu.vn

22

GDTC

Hồ Bá Dũng

0985616222

dungvansport@gmail.com

23

GDTC

Đan Thành Vinh

0986337883

vinhtccn@gmail.com

24

GDTC

Vũ Thị Hoa

0943093228

hoavinhtccn@gmail.com

25

GDTC

Trương Đức Huy

0986917597

truongduchuy78@gmail.com

26

GDTC

Nguyễn Thị Lý

01665285796

songtraquetoi.tb@gmail.com

27

GDTC

Lưu Thanh Nga

0973046981

vietngahuy81@gmail.com

28

GDTC

Trần Thị Hằng

0973471180

thuhangdt87@gmail.com

29

GDTC

Dương Văn Tân

0985017000

tantdtttn@gmail.com

30

GDTC

Đỗ Hoàng Phương

0914838387

hoangphuong87tn@gmail.com

31

GDTC

Nguyễn Thị Phương Thảo

0977465777

hainguyentn84@gmail.com

32

GDTC

Nguyễn Hồng Quang

0972996968

hongquangtc81@yahoo.com.vn

33

GDTC

Vũ Thế Khiêm

0978131611

thekhiemtccn@gmail.com

34

Văn phòng

Ngô Thị Mai Phương

0983502500

ngomaiphuong1983@gmail.com

35

Văn phòng

Vũ Triệu Nga

0972751789

anhthu09tn@gmail.com

TT 

Bộ môn 

Họ và tên

Điện thoại

Email

1.       

Toán

Phạm Thị Thu Hằng

0915215494

phamthuhang0201@gmail.com

2.       

Toán

Ngô Văn Giang

0979343995

ngogiangtcn@gmail.com

3.       

Toán

Vũ Hồng Quân

0974902509

hongquan184@yahoo.com

4.       

Toán

Ngô Thành Trung

0982896299

trungnt.tn@gmail.com

5.       

Toán

Lê Bích Ngọc

0978437966

hongngoc966@gmail.com

6.       

Toán

Phan Thị Vân Huyền

0916527759

phanhuyen.tnut@gmail.com

7.       

Toán

Nguyễn Thị Xuân Mai

0983984802

nguyenxuanmai85@gmail.com

8.       

Toán

Phạm Thị Minh Hạnh

0977791201

phamminhhanh86@gmail.com

9.       

Toán

Nguyễn Thị Huệ

0976909891

hue.tnut@gmail.com

10.    

Toán

Nguyễn Thị Minh Ngọc

0915589667

minhngoctcn@gmail.com

11.    

Toán

Hoàng Thanh Nga

0985158503

thanhnga88tn@gmail.com

12.    

Toán

Nguyễn Thị Phương

0979472770

phuongnt1812@gmail.com

13.    

Toán

Phạm Thị Thu

0942392984

pthutn88@gmail.com

14.    

Vật lý

Phạm Minh Tân

0989057446

tanpm@tnu.edu.vn

15.    

Vật lý

Đồng Thị Linh

0972994832

dongthilinh.dhktcn@gmail.com

16.    

Vật lý

Nguyễn Văn Trường

0977559386

Truonglyk3@gmail.com

17.    

Vật lý

Nguyễn Thanh Tùng

0982656588

thanhtung.dhcn@gmail.com

18.    

Vật lý

Hoàng Mạnh Chung

0989063135

manhchung-tn2412@yahoo.com

19.    

Vật lý

Phạm Thị Ngọc Dung

0919993828

ptndung@tnut.edu.vn

20.    

Vật lý

Nguyễn Thị Thu Hoàn

0986681529

nguyenthithuhoan88@gmail.com

21.    

Vật lý

Kiều Thị Khánh

0989879291

  kieukhanh1981@tnut.edu.vn

22.    

GDTC

Hồ Bá Dũng

0985616222

dungvansport@gmail.com

23.    

GDTC

Đan Thành Vinh

0986337883

vinhtccn@gmail.com

24.    

GDTC

Vũ Thị Hoa

0943093228

hoavinhtccn@gmail.com

25.    

GDTC

Trương Đức Huy

0986917597

truongduchuy78@gmail.com

26.    

GDTC

Nguyễn Thị Lý

01665285796

songtraquetoi.tb@gmail.com

27.    

GDTC

Lưu Thanh Nga

0973046981

vietngahuy81@gmail.com

28.    

GDTC

Trần Thị Hằng

0973471180

thuhangdt87@gmail.com

29.    

GDTC

Dương Văn Tân

0985017000

tantdtttn@gmail.com

30.    

GDTC

Đỗ Hoàng Phương

0914838387

hoangphuong87tn@gmail.com

31.    

GDTC

Nguyễn Thị Phương Thảo

0977465777

hainguyentn84@gmail.com

32.    

GDTC

Nguyễn Hồng Quang

0972996968

hongquangtc81@yahoo.com.vn

33.    

GDTC

Vũ Thế Khiêm

0978131611

thekhiemtccn@gmail.com

34.    

Văn phòng

Ngô Thị Mai Phương

0983502500

ngomaiphuong1983@gmail.com

35.    

Văn phòng

Vũ Triệu Nga

0972751789

anhthu09tn@gmail.com

Tin mới hơn

Tin cũ hơn