Tạp chí - Hội thảo

1. Ôn Ngũ Minh,, Characterisctic vectors of multivariable functions, Hội nghị Toán học Quốc tế, Hà Nội - 1978

2. Ôn Ngũ Minh,, Phương pháp Galookin cho phương trình vi phân chưa giải ra đối với đạo hàm, Hội thi Tuổi trẻ sáng tạo khoa học toàn quốc lần thứ nhất, Hà Nội - 1984 (Giải Nhất)
3. Ôn Ngũ Minh,, The algorithm finding a minimal transversal of hypergraphs, Đà Nẵng – 2004
4. Ôn Ngũ Minh, Sử dụng tiếng Việt trong các ngôn ngữ lập trình Pascal và C++, Tạp chí KH&CN - ĐHTN, 1998, 5(8), tr 58
5. Ôn Ngũ Minh, Lập trình tạo môi trường soạn thảo tiếng Việt với Turbo Vision, Tạp chí KH&CN - ĐHTN, 1999, 2(10), tr 31
6. Ôn Ngũ Minh, Cài đặt một số giải thuật trong cơ sở dữ liệu quan hệ bằng ngôn ngữ C++, Tạp chí KH&CN - ĐHTN, 2002, 1(21), tr 80
7. Ôn Ngũ Minh, Sử dụng MATLAB giải bài toán bình phương tối thiểu, Tạp chí KH&CN - ĐHTN, 2009
8. Ôn Ngũ Minh, Sử dụng MATLAB tính đạo hàm số và tích phân số, Tạp chí KH&CN - ĐHTN,2010, 5(67),tr 77
9. Ôn Ngũ Minh, Sử dụng lý thuyết đại số giải một số bài toán trong hình học, Tạp chí KH&CN - ĐHTN, 2011, 2(78), tr 8
10.  Ôn Ngũ Minh, Phương pháp số giải phương trình truyền nhiệt, Tạp chí KH&CN - ĐHTN,2013, Tập 102 (02),tr 155
11.  Ôn Ngũ Minh, Phương pháp số giải phương trình truyền sóng, Tạp chí KH&CN - ĐHTN,2014
12.  Phạm Thị Thu Hằng, Ứng dụng lý thuyết xác suất thống kê trong bài toán tính tổng của chuỗi, minh họa bằng phần mềm Matlab, Tạp chí KH&CN – ĐHTN, 2012, 7(95), tr137
13.  Vũ Hồng Quân, Ứng dụng  thống kê tính tích phân nhiều lớp, mô phỏng bằng Matlab, Tạp chí KH&CN – ĐHTN, 2012, 7(95), tr153.
14.  Phạm Duy Lác, Pin quang điện. Tập san Đại học Công nghiệp Thái nguyên, 1989, số 1-2, tr 20-27
15.  Phạm Duy Lác, Nghiên cứu sự hấp thụ bằng phương pháp đo sự thay đổi công thoát và ứng dụng,  Tập san Đại học Công nghiệp Thái nguyên, 1990, số 2, tr 13-15
16.  Phạm Duy Lác, On failure of distortion theorem on several perovskites: La1-xPbxMnO3 (x=0.1-0.5) and La1-xSrxCoO3 (x=0.0-0.5), Journal of science technology ĐH Thái Nguyên, 2003, số 4 (28), tr 31-36 (Đồng tác giả)
17.  Phạm Duy Lác, Nghiên cứu chế tạo thiết bị chuyển dời vị trí và một số ứng dụng, Tạp chí KH&KT – ĐHTN, 2004, số 2 (30), tr 54-63
18.  Phạm Duy Lác, Influence of Co and Cr on the structure and properties of spring exchange-coupling magnet Pr5Fe74Cr3B18, The 9th Asia Pacific Physics conference, 2004, số 3A 125 (Đồng tác giả)

19.  Phạm Duy Lác, Nghiên cứu chuyển đổi tín hiệu từ-điện và ứng dụng, Tạp chí KH&KT – ĐHTN, 2005, số 33

20Phạm Duy Lác, Thermodesorption nach adsorption von methanol an Si-11-flachen. Kỷ yếu seminar sozialistischer lander elektronenspetroskopie (liblice CCSSR), 1986, tr 189-196 (Đồng tác giả)

Tin mới hơn

Tin cũ hơn