Xuất bản

1. Ôn Ngũ Minh, Bài giảng Toán 3 ( Phép tính giải tích nhiều biến số), 2007.

2. Ôn Ngũ Minh, Bài giảng Toán 4 ( Toán Ứng dụng), 2007.

3. Ôn Ngũ Minh, Giáo trình Toán 1 ( Đại số tuyến tính và hình học giải tích) nxb KH&KT, 2009.

4. Ôn Ngũ Minh, Giáo trình Toán 2 ( Phép tính giải tích một biến số), nxb KH&KT, 2009.

5. Phạm Duy Lác, Vật lý đại cương phần Cơ – nhiệt – nxb Giáo dục – 1998

6. Phạm Duy Lác, Lý thuyết trường lượng tử - nxb Giáo dục – 2000

Tin mới hơn

Tin cũ hơn