Khoa Khoa học Cơ bản

Khoa KHCB

Khoa Khoa học Cơ bản của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp được thành lập theo Quyết định số 82/QĐ-TCCB, ngày 09/2/2006 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, sau đó ngày 08/5/2006 Hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp đã ban hành quyết định thành lập các bộ môn thuộc khoa Khoa học cơ bản.

  Khoa Khoa học cơ bản có nhiệm vụ cơ bản là giảng dạy các môn học đại cương cho sinh viên trong toàn Trường; xây dựng nội dung thí nghiệm các môn hóa học, vật lý, cơ học chất lỏng; chủ nhiệm sinh viên năm thứ nhất; các lớp cử tuyển và dự bị đại học; nghiên cứu khoa học và nhiều hoạt động do Nhà trường giao cho.

          Ngày mới thành lập, tổng số cán bộ viên chức chỉ chưa đến 20 người, cuối năm 2010, Khoa đã có tới 86 cán bộ viên chức, trong đó 83 là cán bộ giảng dạy và 03 cán bộ văn phòng.

Về cơ cấu tổ chức: Giai đoạn 2006-2011, Khoa gồm 07 bộ môn chuyên môn và 01 tổ văn phòng, đó là các bộ môn:

                       + Bộ môn Toán học

                       + Bộ môn Vật lý

                       + Bộ môn Hóa học

                       + Bộ môn Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh

                       + Bộ môn Cơ học

                       + Bộ môn Giáo dục thể chất

                       + Bộ môn Ngoại ngữ

    Về khối lượng giảng dạy: Khoa Khoa học cơ bản thường xuyên giảng dạy với số giờ lớn, chiếm khoảng 1/3 tổng số giờ của toàn trường.

          Về lĩnh vực nghiên cứu khoa học: Với đội ngũ cán bộ giáo viên đa số còn trẻ, kinh nghiệm nghiên cứu khoa học chưa nhiều, nhưng nghiên cứu khoa học đã trở thành một phong trào rộng khắp trong toàn Khoa. Kết quả là: 03 đề tài Bộ, 03 giáo trình của bộ môn toán, nhiều bài báo được công bố trên các tạp chí trong nước và quốc tế, hàng trăm đề tài cấp cơ sở đã được nghiệm thu, góp phần quan trọng trong hoạt động giảng dạy và học tập cho giảng viên và sinh viên. Bên cạnh đó, Khoa cũng đã tổ chức được nhiều hội nghị, hội thảo khoa học các cấp. Các hoạt động thường xuyên như xêmina, dự giờ, đánh giá chuyên môn của các bộ môn được duy trì và đem lại hiệu quả thiết thực góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ giảng viên trong toàn Khoa.

          Những năm gần đây, cùng với tiến trình đổi mới sâu sắc và toàn diện của Nhà trường, khoa Khoa học cơ bản cũng có nhiều thay đổi do một số bộ môn tách ra để sáp nhập hoặc thành lập đơn vị mới.

Tính đến thời điểm tháng 9 năm 2017, khoa Khoa học cơ bản có những đặc điểm sau:

* Về cơ cấu tổ chức:

- Ban Chủ nhiệm khoa:  01Trưởng khoa và 02 Phó Trưởng khoa. t

- Các trợ lý: Trợ lý đào tạo, Trợ lý khoa học, Trợ lý công tác sinh viên

- Ba bộ môn: Toán học, Vật lý, Giáo dục thể chất và tổ Văn phòng khoa.

* Về đội ngũ: Hiện nay, Khoa có 32 cán bộ viên chức, trong đó có 02 NCS, 28 thạc sỹ, 02 là đang đi học cao học. Nhìn chung cán bộ viên chức trong khoa đều có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, đáp ứng tốt nhiệm vụ giảng dạy và đào tạo của Nhà trường.

* Về khối lượng giảng dạy: Khoa chịu trách nhiệm giảng dạy khoảng 20% khối lượng toàn trường. Cho đến nay, khoa Khoa học cơ bản đã biên soạn đầy đủ giáo trình, tài liệu các môn học do Khoa giảng dạy, đảm bảo có đủ 5 tài liệu phục vụ giảng dạy.

* Về nghiên cứu khoa học: Hiện nay Khoa đang chủ trương triển khai các đề tài nghiên cứu theo hướng phù hợp với đặc thù các môn học của Khoa đang đảm nhiệm, nhằm góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy.

* Về công tác sinh viên và giáo viên chủ nhiệm: Khoa tham gia công tác giáo viên chủ nhiệm và quản lí sinh viên năm thứ nhất. Đây được coi là nhiệm vụ quan trọng nhằm giúp đỡ sinh viên nâng cao chất lượng học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, ý thức trách nhiệm của bản thân đối với gia đình, nhà trường và xã hội, góp phần tạo ra sản phẩm đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội.

* Công tác văn, thể, mỹ: Khoa có bộ môn Giáo dục thể chất và nhiều cá nhân giàu tiềm năng trong các hoạt động văn hóa, thể thao. Khoa thường xuyên có các hoạt động văn, thể rất sôi động của Nhà trường, của địa phương và của đơn vị. Hoạt động văn thể của Khoa đều đạt các giải cao trong các cuộc thi. Với tiềm năng và sức mạnh của mình, khoa Khoa học cơ bản không chỉ là một trong những đơn vị mạnh về văn hóa, thể thao của Nhà trường, mà còn thường xuyên góp phần nâng cao đời sống thể lực và tinh thần phong phú cho cán bộ, giáo viên và sinh viên trong toàn đơn vị.

Có thể nói, với sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, cũng như sự nỗ lực của toàn thể cán bộ viên chức trong đơn vị, khoa Khoa học cơ bản sẽ luôn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Nhà trường giao cho.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn