Quy định về việc họp giao ban hàng tuần


 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

 KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

Khoa Khoa học Cơ bản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 11 năm 2015

 

QUY ĐỊNH

V/v họp giao ban hàng tuần


Để các cuộc họp giao ban đạt hiệu quả tốt hơn đề nghị các đồng chí trong thành phần họp giao ban thực hiện nghiêm túc các công việc sau:

          - Thời gian họp giao ban hàng tuần: Nếu buổi sáng: 8h00phút.

                                                                    Nếu buổi chiều: 14h00phút.

- Đi họp đầy đủ, đúng giờ. Ai vắng mặt phải báo cáo với Trưởng khoa và gửi nội dung công việc tuần trước qua Email cho văn phòng khoa.

- Nội dung họp giao ban sẽ đưa lên Website của Khoa vào chiều thứ 6. Các đồng chí có báo cáo công việc cần đưa lên Website thì gửi về văn phòng khoa trước 16h, thứ 6 hàng tuần để đồng chí Phương văn phòng sẽ tổng hợp đưa lên mạng.

- Những đ/c vắng họp giao ban quá 03 buổi/ 01 học kỳ sẽ không được xét thi đua. Đến muộn 05 phút và 05 lần /1 học kỳ cũng không được xét thi đua.

Quy định trên được thực hiện kể từ ngày ký.

    Thái Nguyên, ngày 10 tháng 11 năm 2015

TRƯỞNG KHOA KHCB

                     ( Đã ký)

TS. ĐINH CẢNH NHẠC

Tin mới hơn

Tin cũ hơn