Thông báo về việc tổ chức hội nghị "Trao đổi kinh nghiệm học tập và rèn luyện cho sinh viên K51"

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

THÔNG BÁO 

­Về việc tổ chức Hội nghị “Trao đổi kinh nghiệm học tập và rèn luyện cho sinh viên k51”

Được sự nhất trí của Ban Giám hiệu Trường ĐHKT Công nghiệp, căn cứ vào kế hoạch hoạt động thường kỳ của Khoa KHCB, nhằm tạo một diễn đàn để sinh viên trao đổi kinh nghiệm học tập, tạo không khí thi đua, nâng cao chất lượng học tập cho sinh viên, giải đáp những vướng mắc trong quá trình học tập cho các em sinh viên, Khoa Khoa học Cơ bản tổ chức Hội nghị “Trao đổi kinh nghiệm học tập và rèn luyện cho Sinh viên K51” do Khoa phụ trách.

Thời gian: 19h30 ngày 19 tháng 4 năm 2016

Địa điểm: Hội trường lớn

Thành phần:

+ Toàn thể sinh viên các lớp K51CĐT01, K51CĐT02, K51ĐTT01, K51ĐTT02, K51KMT.

+ Các giảng viên chủ nhiệm.

+ Các thầy cô giáo cùng toàn thể các em sinh viên quan tâm

Đề nghị các giảng viên chủ nhiệm đôn đốc, nhắc nhở sinh viên thực hiện tốt thông báo này.

Trân trọng cảm ơn!

                                                                                                                                T/M BAN CHỦ NHIỆM KHOA KHCB 

                                                                                                                                                PHÓ TRƯỞNG KHOA

 

                                                                                                                                            ThS. Phạm Thị Thu Hằng

Tin mới hơn

Tin cũ hơn