Kế hoạch giao ban tuần 17

KẾ HOẠCH GIAO BAN TUẦN 17

Thời gian: 7h30, thứ 2, 30/11/2015

Địa điểm: Phòng họp Nhà A5

Thành phần: Cấp ủy Chi bộ, Ban chủ nhiệm Khoa, đại diện lãnh đạo các bộ môn, các trợ lý Khoa, tổ trưởng tổ văn phòng.

  1. Kiểm điểm công tác tuần 16
  2. Kế hoạch cụ thể về phân công coi thi kết thúc học kỳ I  năm học 2015- 2016 báo cáo Thầy Ôn Ngũ Minh giải quyết. Đồng chí Lê Bích Ngọc chủ động thực hiện nhiệm vụ trong kỳ thi.
  3. Đồng chí Phan Vân Huyền báo cáo về vấn đề “ Kỷ yếu Hội thảo khoa học ” và nộp các văn bản cần thiết cho phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế.
  4. Bộ môn Vật lý làm tờ trình xin mua thêm thiết bị phòng thí nghiệm để Ban chủ nhiệm Khoa trình Nhà trường trước ngày 30 tháng 11 năm 2015.
  5. Triển khai trên thực tế kế hoạch Xêmina của hai bộ môn Toán – Lý.
  6. Các bộ môn có nhu cầu mua sắm, sửa chữa thiết bị văn phòng thì lên danh mục gửi Văn phòng khoa trước ngày 30 tháng 11 năm 2015 để Khoa đề nghị Nhà trường giải quyết.

 

TM BAN CHỦ NHIỆM KHOA

 

     TS. ĐINH CẢNH NHẠC

Tin mới hơn

Tin cũ hơn