Kế hoạch seminar chuyên môn bằng tiếng Anh

      TRƯỜNG ĐẠI HỌC                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

                                                                                     Thái Nguyên, ngày 26 tháng 02 năm 2018

 KẾ HOẠCH SEMINAR CHUYÊN MÔN BẰNG TIẾNG ANH

            Căn cứ vào nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017- 2018 của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên, khoa Khoa học Cơ bản xây dựng kế hoạch Seminar chuyên môn bằng tiếng Anh như sau: Khoa KHCB hiện có 35 cán bộ, trong đó có 33 giảng viên (Vật lý: 08 gv, Toán: 13 gv, GDTC: 12 gv) và 02 cán bộ văn phòng khoa, trong có 01 giảng viên bộ môn Vật lý đang học NCS ở nước ngoài. Khoa dự kiến tổ chức Seminar bằng tiếng Anh mỗi tháng một buổi, mỗi buổi có từ 3 báo cáo trở lên.

Ngày 11 tháng 01 năm 2018, buổi Seminar chuyên môn bằng tiếng Anh đầu tiên đã được Khoa tổ chức tại phòng học 104A9. Buổi seminar có hai báo cáo chuyên môn về Toán và Vật lý. Hoạt động seminar chuyên môn bằng tiếng Anh sẽ được khoa Khoa học cơ bản tổ chức định kỳ hàng tháng, khoa cũng đã giao nhiệm vụ cho từng giảng viên chuẩn bị nội dung và báo cáo theo kế hoạch. Cụ thể như sau:

STT

Thời gian

Giảng viên báo cáo

Ghi chú

1.

26/3/2018

1. Nguyễn Minh Trang (Toán)

2. Nguyễn Thị Phương (Toán)

3. Phạm Minh Tân (Vật lý)

4. Nguyễn Thị Minh Ngọc (Toán)

 

2.

16(hoặc 23)/4/2018

1. Vũ Thế Khiêm (GDTC)

2. Phạm Thị Minh Hạnh (Toán)

3. Đồng Thị Linh (Vật lý)

 

3.

21(hoặc 28)/5/2018

1. Nguyễn Thị Xuân Mai (Toán)

2. Nguyễn Hồng Quang (GDTC)

3. Nguyễn Thị Huệ (Toán)

 

4.

11(hoặc 18)/6/2018

1. Nguyễn Thị Thu Hoàn (Vật lý)

2. Dương Văn Tân (GDTC)

3. Hoàng Thanh Nga (Toán)

 

5.

16(hoặc 23)/7/2018

1. Phạm Thị Thu (Toán)

2. Lưu Thanh Nga (GDTC)

3. Hồ Bá Dũng (GDTC)

 

6.

13(hoặc 20)/8/2018

1. Hoàng Mạnh Chung (Vật lý)

2. Nguyễn Thị Phương Thảo (GDTC)

3. Lê Bích Ngọc (Toán)

 

7.

17(hoặc 24)/9/2018

1. Nguyễn Thanh Tùng (Vật lý)

2. Ngô Văn Giang (Toán)

3. Vũ Thị Hoa (GDTC)

 

8.

15(hoặc 22)/10/2018

1. Trần Thị Hằng (GDTC)

2. Vũ Hồng Quân  (Toán)

3.  Phạm Thị Ngọc Dung (Vật lý)

4. Phạm Thị Thu Hằng (Toán)

 

9.

12(hoặc 19)/11/2018

1. Ngô Thành Trung (Toán)

2. Nguyễn Thị Lý (GDTC)

3. Trương Đức Huy (GDTC)

4. Kiều Thị Khánh (Vật lý)

 

10.

10(hoặc 17)/12/2018

1. Phan Thị Vân Huyền (Toán)

2. Đỗ Hoàng Phương (GDTC)

3. Đan Thành Vinh (GDTC)

 

 

                                                                                                         TRƯỞNG KHOA

 

 

                                                                                                      TS. Phạm Minh Tân

Tin mới hơn

Tin cũ hơn